4A 4B 4C 4D li Personeller ve Ne Oldukları


4 A, 4 B, 4 C ve 4 D li personel, kamuda çalışan 4B’li personel gibi ifadeleri haberlerde sık sık duyarız. 4B’li personele kadro verilecek mi, 4C’li personelin durumu ne olacak gibi konular sürekli gündemdedir. 4/A, 4/B, 4/C ve 4/D’li olmak nedir, kamudaki statüsü, memurluk durumu, iş garantisi, kadro verilip verilmeyeceği gibi konuları anlamak için özetle, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’ndaki 4. madde içerisinde yer alan statülere bakmak gerekir. Kanundaki aşağıda geçen 4. maddeyi okuyarak, tüm bu konular hakkında özet bilgi sahibi olunabilir.

Devlet Memurlar Kanunu 4. Madde
Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

4A) Memur
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

4B) Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin;

İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler , pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4D) İşçiler:
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

4a 4b 4c ve 4d kadrolara ilişkin bu makaleye en çok aşağıdaki aramalarla geliniyor:

4a 4b 4c
4a 4b 4c ne demek
4c li ne demek
4a sözleşmeli personel
4a sözleşmesi
4 c son mesajlar
4a 4b 4c nedir
4-b sözleşmesi
4a nedir
4d işçi
4a kadro nedir
2011 kamu işçi sözleşmeleri
geçici işçiler
4 a 4 b 4 c nedir
4 c kanunu
4/c 07/06/2011
4a statüsü nedir
4 c li ne demek
4a memur
4a 4b nedir
4a personel
4 c li personel
kamu işçi sözleşmeleri 2011
gümrük ve ticaret bakanlığı
4b 4c nedir
4d kadrosu
kamu işçi sözleşmeleri
4a 4b
4 c sözleşmeli personel
4a kadrosu nedir
4c
4 c kadro verilecekmi
4 d işçi
4 b li personele kadro

Bu haber 14 Ekim 2011 tarihinde tarafından GÜNCEL HABERLER kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.