Namaz Sureleri – Namazda Okunan Sureler – Türkçe Arapça Okunuşu Meali Anlamı


Namazda okunan sureler, namaz sureleri türkçe ve arapça okunuşu, namaz sureleri oku dinle meali anlamı

  Fatiha Suresi 
fatiha suresi

belediye başkanı adayları isim listesi FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym 2.El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. 3.Er’Rahmânir-Rahiym. 4.Mâliki Yevmiddiyn 5.Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn  6.İhdinassırâtal-müstekıym 7.Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.
belediye başkanı adayları isim listesi FATİHA SURESİ MEALİ ANLAMI
1.Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.  2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.  3.O, rahmândır ve rahîmdir.  4.Ceza gününün mâlikidir. 5.Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.  6.Bize doğru yolu göster. 7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların  ve  sapmışların yolunu değil!
  Fil Suresi  
fil suresi

belediye başkanı adayları isim listesi FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl  2.Elem yec’al keydehüm fii tadliyl  3.Ve ersele aley him tayran ebâabiyl  4.Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl  5.Fecealehüm Ke asfim me’küül
belediye başkanı adayları isim listesi FİL SURESİ MEALİ ANLAMI
1.Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?  2.Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?  3.Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi. 4.O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.  5.Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
  Kureyş Suresi 

kureyş suresi

belediye başkanı adayları isim listesi KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Li iylâafi kurayşin  2.İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf  3.Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt  4.Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf
belediye başkanı adayları isim listesi KUREYŞ SURESİ MEALİ ANLAMI
1.Kureyş’e kolaylaştırıldığı,  2.Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,  3.Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 4.Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.
  Maun Suresi
maun suresi

belediye başkanı adayları isim listesi MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Eraeytellezi yükezzibü biddiyn  2.Fezâalikellezii yedü’ul yetiym  3.Velâa yehuddu alâa ta’aamil miskiyn 4.Feveylül lil musalliyn 5.Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün  6.Elleziyne hüm yüraaaa üüne  7.Ve yemneuunel mâauun

belediye başkanı adayları isim listesi MAUN SURESİ MEALİ ANLAMI

1.Dini yalanlayanı gördün mü?  2.İşte o, yetimi itip kakar;  3.Yoksulu doyurmaya teşvik etmez;  4.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,  5.Onlar namazlarını ciddiye almazlar.  6.Onlar gösteriş yapanlardır,  7.Ve hayra da mâni olurlar.

  Kevser Suresi  

kevser suresi

belediye başkanı adayları isim listesi KEVSER SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ

1.İnnâa e’taynâakel kevser 2.Fesalli li rabbike ven har 3.İnne şâanieke hüvel ebter

belediye başkanı adayları isim listesi KEVSER SURESİ MEALİ ANLAMI

1. Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.  2.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.  3.Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

  Kâfirun Suresi

kafirun suresi

belediye başkanı adayları isim listesi KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Kul yâa eyyühel kâafiruun  2.Lâa e’büdü mâa tebüdüün  3.Velâa entüm aabidüüne mâa a’büd 4.Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5.Velâa entüm aabidüüne mâa e’büd  6.Leküm diynüküm veliye diyn
belediye başkanı adayları isim listesi KAFİRUN SURESİ MEALİ ANLAMI
1.De ki: Ey kâfirler!   2.Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.  3.Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.  4.Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. 5.Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. 6.Sizin dininiz size, benim dinim de banadır
  Nasr Suresi 

nasr suresi

belediye başkanı adayları isim listesi NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2.Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3.Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa
belediye başkanı adayları isim listesi NASR SURESİ MEALİ ANLAMI
1.Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği,  2.Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit  3.Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O,  tevbeleri çok kabul edendir.
Tebbet Suresi 

tebbet suresi

belediye başkanı adayları isim listesi TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe  2.Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb  3.Se yaslâa nâaran zâate leheb  4.Vemraetühüü hammâaletel hatab  5.Fii ciydihâa hablüm mim mesed
belediye başkanı adayları isim listesi TEBBET SURESİ MEALİ ANLAMI
1.Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. 2.Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.   3.O, alevli bir ateşte yanacak.   4.Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek).  5.Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.
 İhlas Suresi

ihlas suresi

belediye başkanı adayları isim listesi İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Kul hüvellâahü ehad  2.Ellâahüs samed  3.Lem yelid ve lem yüüled 4.Velem yeküllehüü küfüven ehad
belediye başkanı adayları isim listesi İHLAS SURESİ MEALİ ANLAMI
1.De ki: O, Allah birdir.  2.Allah sameddir.  3.O, doğurmamış ve doğmamıştır.  4.Onun hiçbir dengi yoktur
  Felak Suresi  
felak suresi

belediye başkanı adayları isim listesi FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ

1.Kul euuzü birabbil felak  2.Min şerri maa halak  3.Ve min şerri ğaasikın izâa vekab  4.Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad  5.Ve min şerri haasidin izâa hased

belediye başkanı adayları isim listesi FELAK SURESİ MEALİ ANLAMI

1.De ki: “Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,  2.Yarattığı şeylerin şerrinden,  3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

Nas Suresi 

nas suresi

belediye başkanı adayları isim listesi NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU – LATİNCESİ
1.Kul euuzü birabbinâas   2.Melikinnâas  3.İlâahinnâas  4.Min şerril vesvâasil hannâas  5.Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6.Minel cinneti vennâas
belediye başkanı adayları isim listesi NAS SURESİ MEALİ ANLAMI
1.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2.İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),  3.İnsanların İlâhına.  4.O sinsi vesvesenin şerrinden,  5.O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.  6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Bu haber 31 Aralık 2013 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Etiketler: , , ,

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.