Salatü Selam ve Salavat Çeşitleri


SALAVATI ŞERİFLER VE SALATÜ SELAM
Salatü Selam; Peygamberimiz’i yüceltme, saygı gösterme vazifemizi yerine getirmek ve şefaatine nail olmak içindir. Peygamberimizin, bizim salatü selamımıza ihtiyacı yoktur. Çünkü O, Allah tarafından ezelden övülmüş ve sevilmiştir. Salatü Selam dan maksat; Allah’ın emrine imtisal ve Resulullah’ın (S.A.V) bizim üzerimizdeki hakkını ödemeye gayret etmek suretiyle Allah’a yaklaşmaktır. Peygamberimiz’e salat etmek farzdır. Kişinin; Peygamberimiz’e salat ve selamı çok yapması ve bunu terk etmemeside vacibdir. Salat; zahire, Selam; batına işarettir. Salat, Allah’a mahsus bir rahmettir. Birinden ceset hazzediyor, diğerinden ruh nasip alıyor.

Salatü selam, peygamberler dünyaya geleliden beri vardır. Salat; rahmet, mağfiret, dua manalarına gelir. Allah’a nispet olunursa rahmet, Meleklere nispet olunursa mağfiret, insanlara, cinlere, bitkilere, hayvanlara ve taşa nispet olunursa dua demektir.

Salatü Selamlardan Örnekler:

FETHİYE SALATI:
Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka, nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim.

ÜMMİYE SALATI:
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira.

MÜNCİYE SALATI:
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi’al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi’ isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a’ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şey in kadir.

NARIYE SALATI:
Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

TEFRİCİYYE SALATI:
Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek.

TÜNCİNA SALATI:
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat ve takdı lena biha cemial hacat ve tütahhiruna biha min cemi’ isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a’ledderacat ve tübelliğuna biha aksal ğayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba’del memat bi rahmetike ya erhamerrahimin hasbunallahü ve ni’mel vekil ni’mel mevla ve ni’men nasir.

ŞEMSİYYE SALATI:
Allahumme salli alezzatil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal Allahumme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.

VASL SALATI:
Allahumme bike tevesseltü ve ileyke tevecceht ve minke seeltü ve fiyke lafi ehadin sivake rağıbtü la es elüke sivake vela atlubü minke illa iyyake Allahumme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kubra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil Mustafa ven nebiyyil mücteba Muhammedün salellehü aleyhi ve sellem ve bihi es elüke en tusalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabnaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatıhi fe ente veliyyün zalike vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

CAMİA SALATI:
Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

(Allah’ım, Efendimiz Muhammed üzerine bütün hakikatlar ile O’na salat ve selam eyle) İSMAİL HAKKI KİTABÜN NECAT

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

(Allah’ım, Efendimiz Muhammed üzerine ve O’nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam)

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta yebka minessalati şey’ün, verham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey’ün, ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’ün, ve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’ün.

(Ey Allah’ım, Muhammed Mustafa’ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa’ya ve O’nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

(Allah’ım, kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar Efendimiz Muhammed Mustafa’ya rahmet eyle, salat eyle.

Allahümme salli ve sellim ala gayetil alemine ve ayetil alemine.

(Allah’ım, Muhammed üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle, mübarek eyle. O’na alemler sayısınca salatü selam olsun)

Allahümme salli ve sellimve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

(Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.)

Allahümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

(Ey Allah’ım, kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımın, havzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselama salat ve selam buyur.)

Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahi, ve ala cesedihi fil ecsadi, ve ala kabrihi fil kuburi, ve ala kalbihi fil kulubi, ve ala manzarihi fil menaziri, ve ala sem’ihi fil mesami’i, ve ala hareketihi fil harekati, ve ala sükunihi fissekanati, ve ala ku’udihi fil ku’udati, ve ala kıyamihi fil kıyamati, ve ala lisanihi el beşşaşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil’e ma alimte.

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin bi adedi külli ma’lümin leke ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin.
Ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil meleil ala ila yevmiddin.
Ve sallive sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel mürselin, ve ala melaiketikel mukarrebin, ve ala ehli taatike ecmein, min ehlissemavati ve ehlil erdin, ve radiyallahu teala an ashabi Resulillahi ecmain.

( Ey Allah’ım, öncekiler arasında Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz Muhammed üzerine ve O’nun al ve ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salat eyle.
Ey Allah’ım, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey Allah’ım, sonrakiler arasında da Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed’e rahmet eyle, salat ve selam eyle.
Ey Allah’ım, her vakit ve her zamanda Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur, salat eyle, selam eyle.
Ey Allah’ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.
Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca, Allah Resulullah’ın ashabının tümünden razı olsun.

DÖRT BÜYÜK HALİFENİN SALATÜ SELAM DUASI:

Bismillahirrahmanirrahim,
Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fil ahirine ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin.
Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin fil mele’il ala ila yevmiddin ve salli ve sellim ala cemiil enbiyai vel mürseline ve alel melaiketil mukarrebine min ehlissemavati ver erdine.
Ve radiyallahu tebareke ve teala an sadatina zül kadril aliyyi vel fahril celiyyi Ebi Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Aliyyin, ve ala eimmetil erba’atil müctehidine vettabiine lehüm bi ihsanin ila yevmiddin, uhşurna verhamna maahum, bi rahmetike ya erhamerrahimin.

( Rahman ve Rahim olan Allah adıyla,
Allah’ım, peygamberlerin öncüsü olan Muhammed üzerine rahmetini akıt, yine bütün peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Mustafa üzerine rahmet eyle. Her zaman ve her an O’nun üzerine bereketini indir. Yüce makamlarda bulunan Meleklerin tarafından kıyamete kadar O’na rahmet indir. Bütün peygamber ve mürselin tarafından da O’na yad ettir. Yerde ve gökte bulunan Sana yakın melekler tarafından istiğfar ettir, rahmet yağdır. Allah, büyüklerimizden razı olsun, yüce şeref sahibi olan Onların himmetlerine bizi eriştirsin. Hasseten, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizin ve dört İmamın ve kıyamete kadar onlara tabi olanların himmetlerini bizlere nasib eyle. Bizi onlarla haşreyle, bize onlarla merhamet eyle. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi.

Abdülkadir Geylani’nin Salatü Selamı:

Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil kevkeyni vessekaleyni vel ferikayni. Ceddil Hasani vel Hüseyni. Mahbubi Rabbil maşrikayni vel mağribeyni. El maksudu vel matlubu bi kabe kavseyni, el mütecelli tettecileynillezi, kale lehü el vahidül ahadu: Ya nure nuri ve ya sırre sırrı ve ya hazaine ma’rifeti, efdeytü mülki aleyke ya Muhammedu min ledünnil arşi ila tahtil ardine küllühüm yetlübüne rizai ve ene etlubu rızake sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin vel hamdülillahi Rabbil alemin.

(Salatü selam, iki alemin efendisi, bütün kainatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin’in dedesi üzerine olsun. Şark ile garbın Rabbının sevgilisi, kabe kavseyn’e çağrılan, tek olan Allah’ın tecellisine mazhar olan, yüce Allah’ın kendisine: Ey nurumun nuru ve sırrımın sırrı, ey benim bilgi hazinem, mülkümü sana feda ettim, ya Muhammed. Arşı aladan yerin altına kadar olanlar benim rızamı ister, ben ise seni isterim, dediği üzerine olsun. Allah’ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed ve O’nun ali üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.)

HADİSLERLE SALATÜ SELAMIN ÖNEMİ VE FARZ OLDUĞU:

Dua eden kimse Peygambere salat etmedikçe duası perdelenir dergah-ı icabete vasıl olmaz. İBNİ MESUD R.A. dan

Sizden biriniz ALLAH’dan bir dilekte bulunduğu zaman evvela O’na, şanına layık tarzda hamdü sena etsin. Sonra Peygambere salavat getirsin. Çünkü bu suretle arzusuna daha kolay kavuşur. İBNİ MESUD R.A.dan

Beni (hayvana ve saireye) binen adamın su kabına benzetmeyin. Zira binecek kimse (evvela) kabını doldurur, sonra onu (yanına) koyar. Yükünü de kaldırıp sarar, su içeceği vakit o kabdan içer. Yahud abdest alacağı zaman abdestini alır ve illa buna ihtiyacı kalmazsa onu döker. Fakat duanın evvelinde de, ortasında da, sonunda da benim ismimi okumalıdır. TEBARANİ

Her duanın gökyüzüne çıkması men edilir, fakat o duada salat ve selam varsa, icabet makamına ulaşır. TİRMİZİ

Yanında ben anıldığı halde üzerime salat etmeyen kişinin burnu yere sürünsün. EBU HUREYRE den

Kim bana bir kere salat ederse ALLAH ona on salat eder. Onun on günahını siler, onun on kat derecesini arttırır. BEYHAKİ

Cebrail ile karşılaştığımda bana şöyle dedi. Sana müjde ederim, Allah diyor ki: Kim sana selam verirse ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse ben ona salat getiririm. HAKİM, BEYHAKİ

İnsanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. TİRMİZİ, İBNİ HİBBAN

Her cimriden daha cimri olan adam, ben yanında anılıp da üzerime salat getirmeyendir. BUHARİ, NESAİ

Hangi bir zümre bir mecliste oturup da Allah’ı anmadan, banada salat getirmeden dağılırsa üstlerine Allah’dan bir hasret çöker. Dilerse onları azablardan yargılar. EBU DAVUD

Kim bana salat getirmeyi unutursa, ona cennetin yolu unutturulur. BEYHAKİ

Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salat getirirse o bana ulaşır. BEYHAKİ

Allah’ın yeryüzünde seyehat eden melekleri vardır ki onlar, ümmetimden bana selam tebliğ ederler. BEYHAKİ

Cuma günü benim üzerime salatü selamı çoğaltın. Zira sizin salatınız bana o gün arzolunur. EBU DAVUD

İbni Übeyy bin Kab r.a., Resulullah a dediki: Ya Resulullah, ben senin üzerine çok salavat getiriyorum. Buna vaktimin ne kadarını tahsis edeyim?
“Dilediğin kadarını” buyurdu.
Yine sordu:” Dörtte biri nasıl”
Resulullah buyurdu: “Dilediğin kadar yap. Arttırırsan senin için daha hayırlıdır.”
Yine sordu:” üçte biri olsa?”
“Dilediğin kadar yap. Arttırırsan senin için daha hayırlıdır.” buyurdu.
Yine: “Yarısı olsa”?
“Dilediğin kadar yap. Arttırırsan senin için daha hayırlıdır.” buyurdu.
Tekrar dedi ki: Bütün vakitlerimde sana salatü selat getirsem olur mu?
HZ.Peygamber: “Bu takdirde yeter. Günahın yarlığanır.” diye buyurdu. TİTMİZİ

Bu haber 14 Aralık 2011 tarihinde tarafından İSLAMİ DİNİ KONULAR kategorisi altına yazılmış. defa okunmuş ve Yorum yapılmamış

Yorum yapılmamış


Yorum yapın


Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.